Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nimmer uit te sluiten.

Wanneer je ziek bent is deskundige diagnose en begeleiding noodzakelijk. Raadpleeg bij klachten in eerste instantie uw arts of specialist. 

VITAVITA sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website. Hoe gebruikers met de aangeboden informatie om gaan is voor eigen verantwoording.

De website bevat ook hyperlinks naar sites die niet van VITAVITA zijn. De inhoud van deze websites valt buiten de controle van VITAVITA. Op geen enkele manier is VITAVITA verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites.

Gebruikers leggen voor eigen risico verbinding met websites en dienen niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van informatie. VITAVITA is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van VITAVITA beschikbaar is.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VitaVita.

VitaVita 2014 ©
Asyra ®

Asyra apparatuur

Met de ingebouwde software databank kunnen er energetische metingen van de orgaansystemen worden gedaan en behandelingen die de balans in hele lichaam weer kunnen herstellen.

Meer over Asyra